Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Βασίλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 
 
 

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα Βασίλειος Παπαδόπουλος ΜΟΝ ΕΠΕ στο Χαλάνδρι

 
Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας Βασιλειος Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Η εμπειρία που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που εφαρμόζονται στη χώρα μας, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες μας προς Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα:

  • Ίδρυση όλων των μορφών και τύπων επιχειρήσεων και εταιρειών.
    (Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΦΑΝΗΣ, Ι.Μ.Ε,.Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ, του Ν. ΑΝ.89/67, δικηγορικές, ιατρικές, ναυτιλιακές, τουριστικές, τεχνικές, κατασκευαστικές)

  • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών βάσει των ευεργετικών νόμων και φορολογικών κινήτρων που τις διέπουν.

  • Μεταβίβαση ποσοστών εταιρικών μεριδίων λόγω πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς με το σχετικό υπολογισμό της προκύπτουσας ή μη υπεραξίας.

  • Πλήρης οργάνωση και εποπτεία των λογιστηρίων υφιστάμενων εταιρειών εντός της έδρας τους οι οποίες επιζητούν ευέλικτο, αποτελεσματικό και πολύ οικονομικότερο σύστημα παρακολούθησης των λογιστικών τους βιβλίων.

  • Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων Β’ Γ’ κατηγορίας όλων των μορφών επιχειρήσεων και εταιρειών.

  • Οικονομοτεχνικές μελέτες για την επιτυχή εξοικονόμηση επιδοτήσεων και ενισχύσεων μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ και Ε.Ε.

  • Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εργαζομένων, εξαγωγή εξοφλητικής απόδειξης, αποστολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, πρόσληψη, απόλυση, ενημέρωση των καταστάσεων ΣΕΠΕ για το ύψος του μισθού ή ημερομισθίου και συμβάσεις εργασίας πλήρους, μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

  • Λύσεις επιχειρήσεων και εταιρειών εξαιτίας περάτωσης εργασιών, οικονομικών λόγων και έκτακτων γεγονότων.